Brele Scholz: Europäer

BSC 08
EUROPÄER 08, 2012
Eiche
Höhe 96 cm