Brele Scholz: Europäer

BSC 06
EUROPÄER 06, 2012
Kirsche
Höhe 120 cm