Brele Scholz: Europäer

BSC 10
EUROPÄER 10, 2012
Eiche
Höhe 130 cm