Brele Scholz: Europäer

BSC 15
EUROPÄER 15, 2012
Zeder
Höhe 100 cm