Brele Scholz: Europäer

BSC 21
EUROPÄER 21, 2012
Eiche
Höhe 120 cm