Brele Scholz: Europäer

BSC 23
EUROPÄER 23, 2012
Kirsche
Höhe 130 cm