Brele Scholz: Europäer

BSC 24
EUROPÄER 24, 2012
Kirsche
Höhe 100 cm