Brele Scholz: Europäer

BSC 01
EUROPÄER 01, 2012
Kirsche
Höhe 125 cm