Brele Scholz: Europäer

BSC 02
EUROPÄER 02, 2012
Kirsche
Höhe 120 cm