Brele Scholz: Europäer

BSC 03
EUROPÄER 03, 2012
Kirsche
Höhe 125 cm